Quy hoạch các loại khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều được lập đến 2015 và đã hết kỳ lập quy hoạch, đòi hỏi phải lập mới để:
- Làm cơ sở cho việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản; Quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật và đúng mục đích;
- Tạo tiền đề cho các ngành, UBND các huyện, thành, thị lập các quy hoạch chuyên ngành một cách thống nhất và hiệu quả, tránh chồng chéo, phá vỡ các quy hoạch phát triển chung của tỉnh.
- Xác định tiến độ thăm dò, khai thác các mỏ trong từng giai đoạn, các mỏ hoặc khu vực dự trữ tài nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngành công nghiệp khai khoáng của Tỉnh. Sử dụng lợi thế nguồn tài nguyên sẵn có để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trên địa bàn các huyện còn nhiều khó khăn.