HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
  
 
Số: 10/2008/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
 
Thái Nguyên,ngày 18 tháng  7  năm 2008
 
NGHỊ QUYẾT
Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến
quặng Chì, Kẽm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2015   
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005; Căn cứ Quyết định số 176/2006/QĐ-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ Tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng Chì, Kẽm giai đoạn 2008-2015;
Sau khi xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng Chì, Kẽm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng Chì, Kẽm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2015
(Có phụ lục tóm tắt Quy hoạch kèm theo).
Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau đây:
- Việc thăm dò, khai thác, chế biến quặng Chì, Kẽm phải theo đúng Quy hoạch và các quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghiêm túc triệt để các giải pháp bảo vệ môi trường từ khâu thẩm định dự án đến việc khai thác, vận chuyển, chế biến. Các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác chế biến quặng Chì, Kẽm phải cam kết bảo vệ môi trường,  thực hiện việc ký quỹ bảo vệ môi trường và thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.
- Ưu tiên cấp mỏ quặng Chì, Kẽm cho các nhà đầu tư có cơ sở chế biến, luyện kim, có tiềm lực về tài chính, có khả năng ứng dụng thiết bị công nghệ hiện đại; chấp hành tốt các quy định của pháp luật và của tỉnh.
- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các hoạt động thăm dò, khai thác, tận thu, chế biến và sử dụng quặng Chì, Kẽm theo quy định của pháp luật và nội dung Nghị quyết này.
Điều 2. Giao UBND tỉnh phê chuẩn, công bố, tổ chức triển khai và thực hiện Quy hoạch này.
Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2008./.
 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vượng