Nội dung Quyết định số:3177/QĐ-UBND vv Ban hành đề án" phát triển kết cấu hạ tầng thương mại và các giải pháp huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020"