Trong 9 tháng đầu năm 2018, việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Kết luận số 233-KL/TU ngày 10/11/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XIX phần mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND Tỉnh về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND Tỉnh về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND Tỉnh về phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND Tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018... đã có những kết quả tích cực: Kinh tế vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao; thị trường, mặt bằng lãi suất ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp...

Kết quả các chỉ tiêu của Ngành 9 tháng đầu năm 2018: Giá trị SXCN (giá so sánh 2010) ước đạt 495.086,8  tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ, bằng 76,7% KH năm; Giá trị xuất khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ, bằng 74% KH năm; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Tỉnh ước đạt 23.497,8 tỷ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ, bằng 76,5% KH năm.

Click để xem chi tiết