Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 01/2020 ước đạt 53.113 tỷ đồng, giảm 16,4% so với tháng trước, tăng 3,6% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 1.687,2 Tr.USD, tăng 31,1% so với tháng trước và giảm 19,6% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 3.724,4 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước, tăng 14,3% so với cùng kỳ.


 Click để xem chi tiết >>