Tháng 5/2019, nhịp độ sản xuất công nghiệp được đẩy mạnh, mức tiêu thụ sản phẩm công nghiệp tăng. Chỉ số tồn kho một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ (sắt thép các loại tồn 167 nghìn tấn, giảm 24,4% so cùng kỳ; điện thoại thông minh và máy tính bảng tồn khoảng 2 triệu sản phẩm, giảm so với cùng kỳ...). Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 55.679 tỷ đồng, tăng 13,2% so với tháng trước, tăng 9,5% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 2.435,2 Tr.USD, giảm 2% so với tháng trước, tăng 21,5% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 3.035,7 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 13,7% so với cùng kỳ.