BÁO CÁO
Diễn biến thị trường, giá cả tỉnh Thái Nguyên tháng 7 năm 2010
 

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG.
1.Tình hình chung.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2010 có những tín hiệu khả quan về sự ổn định, tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 7,38% so với cùng kỳ. Trong đó, giá  các nhóm mặt hàng thiết yếu như lương thực, đồ uống, thuốc lá, thuốc, dịch vụ y tế ổn định và giảm so với tháng trước.
2. Chỉ số giá nhóm hàng.
TT
NHÓM HÀNG
Chỉ số giá tháng báo cáo so với
Tháng trước
Cùng kỳ                     năm trước
Tháng 12/2009
A
Chỉ số giá tiêu dùng
100,09
107,38
103,88
1
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống
100,10
107,54
104,74
 
Trong đó: Lương thực
99,07
110,09
102,12
 
                Thực phẩm
100,45
106,78
105,58
 
                  Ăn uống ngoài gia đình
100,22
91,74
105,58
2
Đồ uống và thuốc lá
100,00
101,06
102,71
3
May mặc, mũ nón, giày dép
100,31
105,45
104,29
4
Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng
100,96
 
118,22
 
110,82
 
5
Thiết bị và đồ dùng gia đình
100,36
103,53
103,47
7
Thuốc và dịch vụ y tế
100,00
100,98
100,98
7
Giao thông
99,03
108,38
101,19
8
Bưu chính viễn thông
100,00
99,47
99,68
9
Giáo dục
100,00
106,09
100,90
10
Văn hoá, giải trí và du lịch
100,06
100,89
100,19
11
Hàng hoá và dịch vụ khác
100,09
110,81
105,62
B
Chỉ số giá vàng
101,90
135,75
102,27
C
Chỉ số tỷ giá USD
100,35
103,32
98,75
3. Diễn biến một số mặt hàng thiết yếu.
3.1. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống:
Chỉ số hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,1% so với tháng trước, tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,74% so với tháng 12/2009; trong đó: Giá lương thực tháng 7 giảm 0,93% so với tháng trước, tăng 10,09% so với cùng kỳ và tăng 2,12% so với tháng 12/2009; giá thực phẩm tăng 0,45% so với tháng trước, tăng 6,78% so với cùng kỳ và tăng 5,58% so với tháng 12/2009; giá ăn uống ngoài gia đình tăng 0,22% so với tháng trước, giảm 8,26% so với cùng kỳ và tăng 5,58% so với tháng 12/2009.
3.2. Nhóm đồ uống, thuốc lá giá tháng 7/2010 ổn định so với tháng trước, tăng 1,06% so với cùng kỳ và tăng 2,71% so với tháng 12/2009.
3.3. Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giá tháng 7/2010 tăng 0,31% so với tháng trước, tăng 5,45% so với cùng kỳ và tăng 4,29% so với tháng 12/2009;
3.4. Nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng giá tháng 07/2010 tăng 0,96% so với tháng trước, tăng 18,22% so với cùng kỳ và tăng 10,82% so với tháng 12/2009;
3.5. Thiết bị và đồ dùng gia đình giá tháng 7/2010 tăng 0,36% với tháng trước, tăng 3,53% so với cùng kỳ và tăng 3,47% so với tháng 12/2009;
3.6. Thuốc và dịch vụ y tế tháng 7/2010 ổn định so với tháng trước, tăng 0,98% so với cùng kỳ và tăng 0,98% so với tháng 12/2009;
3.7. Trong tháng 7/2010 giá xăng dầu giảm 2,27% đã tác động đến chỉ sốgiá nhóm giao thông. Nhóm này giảm 0,97% so với tháng trước, tăng 8,38% so với cùng kỳ và tăng 1,19% so với tháng 12/2009;
3.8. Bưu chính viễn thông tháng giá tháng 7/2010 ổn định so với tháng trước, giảm 0,53% so với cùng kỳ và giảm 0,32% so với tháng 12/2009;
3.9. Nhóm giáo dục giá tháng 7/2010 ổn định so với tháng trước, tăng 6,09% so với cùng kỳ và tăng 0,90% so với tháng 12/2009;
3.10. Văn hoá, giải trí và du lịch tháng 7/2010 tăng 0,06% so với tháng trước, tăng 0,89% so với cùng kỳ và tăng 0,19% so với tháng 12/2009;
3.11. Vàng, ngoại tệ: Trong tháng chỉ số giá vàng tăng 1,9% so với tháng trước, tăng 35,75% so với cùng kỳ và tăng 2,27% so với tháng 12/2009; chỉ số giá USD tăng 0,35% so tháng trước, tăng 3,32% so cùng kỳ và giảm 1,25% so với tháng 12/2009.
II. XU HƯỚNG GIÁ CẢ THÁNG 8/2010
Sự ổn định chỉ số giá trong 04 tháng gần đây là thông tin tích cực về nền kinh tế, tuy nhiên mức tăng so với cùng kỳ gần đạt ngưỡng hai con số là mức khá cao, cho thấy lạm phát vẫn là vấn đề đáng được quan tâm.
Dự báo trong tháng tới, chỉ số giá nhóm hàng hóa, dịch vụ chủ yếu ổn định và tăng nhẹ.
 * KHTC-SCTTN