Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Văn bản số 1497/UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Văn bản số 3465/CAT-PC06 ngày 24/4/2020 của Công an tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp tổng kiểm tra, vận động thu hồi và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Sở Công Thương yêu cầu các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tại Doanh nghiệp các quy định của Luật 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật số 50/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cán bộ, người lao động trong Doanh nghiệp về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ.

Lãnh đạo Doanh nghiệp tăng cường quản lý, kiểm tra công tác xuất nhập, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ tuyệt đối không để thất thoát ra khỏi Doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các cán bộ, người lao động của Doanh nghiệp mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Sở Công Thương yêu cầu các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.