Sở Công Thương Thái Nguyên nhận được Văn bản số 708/SCT-QLTM ngày 15/5/2020 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sở Công Thương Thái Nguyên có ý kiến như sau:

Nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế các sản phẩm nông nghiệp trong nước, mở rộng thị trường, liên kết đầu tư với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất của tỉnh Lai Châu. Sở Công Thương Thái Nguyên đề nghị các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh xem xét theo nhu cầu thực tế của từng đơn vị kết nối cung - cầu, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp theo đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (có bản photo văn bản đề nghị của Sở
Công Thương tỉnh Lai Châu kèm theo).

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị quan tâm, hỗ trợ./


Công văn đính kèm: CV Thái Nguyên | CV Lai Châu