-  Biên chế được giao: 11 biên chế

a. Chức năng:

Là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; hành chính, quản trị.

b. Nhiệm vụ:

1) Tham mưu giúp lãnh đạo Sở dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2) Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở phối hợp với các đơn vị có liên quan dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;

- Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc sở Công Thương; tham gia dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng KT, KTHT thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc sở Công Thương theo quy định của pháp luật;

3) Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế (một cửa) trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

4) Thực hiện công tác quản trị và quản lý tài sản cơ quan Sở theo quy định của pháp luật.

5) Thực hiện công tác pháp chế, công tác văn thư - lưu trữ theo quy định của pháp luật.

6) Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan, phối hợp với các đơn vị có liên quan phục vụ các hội nghị, tiếp và hướng dẫn khách đến liên hệ công tác, công tác lễ tân; phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các thủ tục về xuất, nhập cảnh, đoàn ra, đoàn vào; thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ cơ quan.


* Chức trách, nhiệm vụ

1. Chánh Văn phòng

* Tiêu chuẩn:

- Trình độ đào tạo: Đại học (chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Kỹ thuật).

- Ngoại ngữ, tin học trình độ B.

- Quản lý Nhà nước: chứng chỉ 3 tháng.

- Lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

- Là Đảng viên.

- Giữ ngạch chuyên viên từ 5 năm trở lên.

- Có năng lực về công tác tổ chức, điều hành nghiệp vụ văn phòng.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín.  

- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao.

* Chức trách và nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Văn phòng, phụ trách chung. Trực tiếp đảm nhận một số công việc sau:

- Giúp lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch, chiến lược về quy hoạch cán bộ và  phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương.

- Thực hiện Công tác bộ máy tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình kế hoạch.

- Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng nâng bậc lương và Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của Sở.

- Giúp lãnh đạo nghiên cứu chế độ chính sách hiện hành; đề xuất việc ban hành các văn bản hướng dẫn có liên quan đến chế độ, chính sách, tiền lương, quyền lợi của người lao động;

- Thực hiện lập kế hoạch công tác tuần, tháng, quý của cơ quan; đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện;

- Tham mưu tổ chức các cuộc họp, hội nghị của cơ quan và của ngành Công Thương theo lĩnh vực được phân công;

Thực hiện một số nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở giao.

2.  Phó chánh Văn phòng ( phụ trách công tác hành chính - quản trị)

* Tiêu chuẩn:

- Trình độ đào tạo: Đại học (chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Kỹ thuật).

- Ngoại ngữ, tin học trình độ B.

- Quản lý Nhà nước: chứng chỉ 3 tháng.

- Giữ ngạch chuyên viên (từ 3 năm trở lên).

- Có năng lực về công tác tổ chức, điều hành nghiệp vụ văn phòng.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín.

- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao.

 * Chức trách và nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng trong các lĩnh vực được phân công; giúp và giải quyết một số việc của Văn phòng khi Chánh văn phòng đi vắng. Trực tiếp đảm nhiệm một số công việc sau.

- Phụ trách chế độ chính sách lao động, tiền lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổng hợp, báo cáo về chế độ chính sách.

- Phụ trách công tác quản trị - hành chính của cơ quan.

- Giúp Chánh văn phòng thực hiện công tác thi đua và khen thưởng, kỷ luật.

- Đôn đốc, kiểm tra thực hiện quy chế làm việc của cơ quan.

- Phụ trách công tác bảo vệ, an ninh, trật tự cơ quan Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở và Chánh Văn phòng giao

3. Phó chánh Văn phòng (Phụ trách CCHC, thực hiện cơ chế "một cửa")

 * Tiêu chuẩn:

- Trình độ đào tạo đại học (ngành Kinh tế, Thương mại, Kỹ thuật).

- Ngoại ngữ, tin học trình độ B.

- Quản lý Nhà nước: chứng chỉ 3 tháng.

- Giữ ngạch chuyên viên (từ 3 năm trở lên).

- Có năng lực về công tác tổ chức, điều hành nghiệp vụ văn phòng

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín.  

- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao.

* Chức trách và nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng trong các lĩnh vực được phân công; giải quyết một số nhiệm vụ của Văn phòng khi Chánh văn phòng đi vắng. Trực tiếp đảm nhiệm một số công việc sau:

- Phụ trách thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở.

- Phụ trách trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Phụ trách theo dõi quản lý mạng thông tin, điện tử của cơ quan.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế của cơ quan Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở và Chánh Văn phòng giao

 4.  Chuyên viên  ( tổng hợp)

* Tiêu chuẩn:- Trình độ đào tạo đại học (ngành Kinh tế, Thương mại, Kỹ thuật).

- Ngoại ngữ, tin học trình độ B.

- Quản lý Nhà nước: chứng chỉ 3 tháng.

- Có phẩm chất đạo đức tốt.    

- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao.

 

* Chức trách và nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng một số nhiệm vụ được phân công sau:

- Thực hiện công tác tổng hợp, soạn thảo các văn bản được Chánh văn phòng phân công.

- Tổng hợp các kết luận giao ban của lãnh đạo Sở, lập lịch công tác tuần, tháng cho lãnh đạo.

- Tổng hợp, lập báo cáo tháng, quý, năm.

- Tổng hợp báo cáo về công tác tổ chức, pháp chế, nghiệp vụ văn phòng.

- Tổng hợp, lập báo cáo về công tác cải cách hành chính của Sở.

- Tham gia xây dựng các đề án, kế hoạch, quy chế, quy định của Sở theo nhiệm vụ phân công.

- Tham gia công tác cải cách hành chính của Sở.

- Công tác quản trị mạng trong cơ quan: LAN, InterNet, quản lý máy tính và các máy móc kết nối trong Sở Công Thương;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

  5. Chuyên viên  ( về tổ chức nhân sự )

* Tiêu chuẩn:

- Trình độ đào tạo đại học (ngành Kinh tế, Thương mại, Kỹ thuật ).

- Ngoại ngữ, tin học trình độ B.

- Quản lý Nhà nước: chứng chỉ 3 tháng.

- Có phẩm chất đạo đức tốt.    

- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao.

* Chức trách và nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng một số nhiệm vụ được phân công sau:

- Quản lý hồ sơ của cán bộ công chức, viên chức, lao động thuộc Sở.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo quy định.

- Giúp Chánh văn phòng trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các lớp nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

- Theo dõi, lập báo cáo thực hiện chế độ nâng lương, chuyển ngạch; BHXH, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong cơ quan Sở.

- Thực hiện giải quyết đơn thư khiếu tố về chế độ quyền lợi của công chức, viên chức, lao động.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

 6 . Chuyên viên  ( bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả )

* Tiêu chuẩn:

- Trình độ đào tạo đại học (ngành Kinh tế, Thương mại, Kỹ thuật).

- Ngoại ngữ, tin học trình độ B.

- Quản lý Nhà nước: chứng chỉ 3 tháng.

- Có phẩm chất đạo đức tốt.     

- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao.

* Chức trách và nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng một số nhiệm vụ được phân công sau:

- Thực hiện giải quyết các thủ tục về cấp phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đề án cải cách hành chính của Sở.

- Tổng hợp báo cáo về CCHC theo cơ chế “một cửa” của Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

7. Nhân viên thủ quỹ cơ quan

* Tiêu chuẩn:

- Trình độ đào tạo tốt nghiệp trung cấp ( chuyên ngành Kinh tế, Thương mại ).

- Tin học, ngoại ngữ trình độ A

- Quản lý Nhà nước: chứng chỉ 3 tháng.

- Có phẩm chất đạo đức tốt.

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác được giao.  

* Chức trách và nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng một số nhiệm vụ được phân công sau:

- Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ của cơ quan.

- Trực tiếp thực hiện chế độ tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, lao động của Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

8. Văn thư

* Tiêu chuẩn.

- Trình độ đào tạo tốt nghiệp trung cấp trở lên ( chuyên ngành văn thư, lưu trữ).

- Ngoại ngữ trình độ A

- Tin học trình độ chứng chỉ B.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, máy Photocopy và các thiết bị văn phòng khác.

- Có phẩm chất đạo đức tốt.  

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác được giao.  

*Chức trách và nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng một số nhiệm vụ được phân công sau:

- Tiếp nhận và chuyển văn bản, tài liệu, báo chí đi, đến theo đúng quy định.

- Đánh máy văn bản, photocopy các loại văn bản của cơ quan, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, đúng thể thức quy phạm văn bản.

- Thực hiện tiếp nhận, bàn giao văn bản trước và sau khi đánh máy cho người có trách nhiệm giao

- Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định thẩm quyền .

- Bảo mật hồ sơ, tài liệu, văn bản theo quy định.

- Quản lý các thiết bị máy văn phòng được giao.

- Thực hiện tiết kiệm văn phòng phẩm khi được giao sử dụng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

9. Nhân viên lưu trữ

* Tiêu chuẩn:

-  Trình độ đào tạo tốt nghiệp trung cấp trở lên (ngành văn thư lưu trữ).

- Ngoại ngữ trình độ A

- Tin học trình độ B

- Có phẩm chất đạo đức tốt.

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác được giao.

*Chức trách và nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng một số nhiệm vụ sau:

-  Làm công tác tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, văn bản, thư tín của cơ quan theo quy định.

- Chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ, công văn, tài liệu khoa học; bảo quản, giữ gìn các hồ sơ theo đúng chế độ lưu trữ.

- Thường xuyên kiểm tra tài liệu văn bản lưu trữ, kho lưu trữ theo định kỳ tháng, quý, năm tránh để thất thoát, hư hỏng tài liệu văn bản.

- Thông báo, hướng dẫn các phòng, các đơn vị trực thuộc kiểm tra thường xuyên về công tác lưu trữ và bảo quản tài liệu theo quy định.

- Thực hiện công tác tra cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác của ngành theo yêu cầu của lãnh đạo Sở.

- Thực hiện chế độ bảo mật Hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nhà nước.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

 10.  Nhân viên công vụ  ( LĐHĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP )

* Tiêu chuẩn:

-  Trình độ đào tạo tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn,

- Có khả năng giao tiếp tốt.

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác được giao.  

* Chức trách và nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng một số nhiệm vụ được phân công sau:

- Làm nhiệm vụ tạp vụ, công vụ của cơ quan:

+ Phục vụ đón, tiếp khách đến làm việc với cơ quan Sở, phục vụ  các cuộc họp, hội nghị.

+ Quét dọn, vệ sinh phòng lãnh đạo, phòng khách, hội trường lớn, công trình vệ sinh và các khu vực trong cơ quan.

- Thủ kho quản lý văn phòng phẩm và tài sản được giao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

* Lái xe ôtô con cơ quan Sở Công Thương: (02 biên chế lái xe LĐHĐ  theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; cụ thể:

11.  Một Lái xe ô tô con  - Biển kiểm soát 20A - 002.82

12. Một lái xe ô tô con  - Biển kiểm soát 20B - 2168

* Tiêu chuẩn:

- Bằng lái xe chuyên nghiệp, phù hợp với loại xe được trang bị

- Có trình độ chuyên môn, tay lái vững vàng

-  Có phẩm chất đạo đức tốt

- Có tác phong làm việc nhanh nhẹn, tháo vát

- Có Sức khoẻ tốt

* Chức trách và nhiệm vụ:

+ Chấp hành lệnh điều xe của lãnh đạo sở, Chánh văn phòng, lái xe đưa đón lãnh đạo Sở và CBCC các phòng nghiệp vụ đi công tác theo kế hoạch và đột xuất (theo quy chế làm việc)

+ Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan đề ra và chấp hành tốt luật lệ giao thông khi điều khiển phương tiện ô tô trên đường.

+ Quản lý, sử dụng xe đúng quy trình kỹ thuật; giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn

+ Thực hiện tốt việc thanh quyết toán xăng dầu theo quy định;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do  Chánh văn phòng phân công.

13. Nhân viên thường trực và bảo vệ cơ quan

* Tiêu chuẩn:

-  Trình độ đào tạo tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn,

- Có khả năng giao tiếp tốt.

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác được giao.  

* Chức trách và nhiệm vụ:

- Thường trực đón, tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc theo nội dung khách đã có chương trình, kế hoạch làm việc (hoặc đột xuất) với Sở.  

- Trực điện thoại tại phòng thường trực: (Khi giao dịch theo nhiệm vụ được phân công).

- Bảo vệ cơ quan; giữ gìn trật tự an ninh trong cơ quan; giữ gìn tài sản cơ quan; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội quy cơ quan theo ca trực

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

14.  Nhân viên bảo vệ cơ quan ( Lao động hợp đồng thời vụ )

* Tiêu chuẩn:

- Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ (do ngành Công an cấp chứng chỉ).

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có phẩm chất đạo đức tốt.

- Có sức khỏe tốt đảm nhiệm công việc được giao.

* Chức trách và nhiệm vụ:

- Mở sổ sách theo dõi nghiệp vụ bảo vệ.

- Bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản của cơ quan được giao theo hợp đồng đã ký kết.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.