1. Chức năng: Thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, vị trí việc làm, biên chế; chế độ tiền lương và chính sách; đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác cải cách hành chính; quản trị công sở; công nghệ thông tin.

2 Nhiệm vụ:

a) Tham mưu giúp lãnh đạo Sở dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng, tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó phòng các đơn vị thuộc Sở; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo về lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã.

c) Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương, BHXH và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của UBND tỉnh Thái Nguyên.

d) Quyết định và đề nghị UBND tỉnh quyết định về công tác tổ chức cán bộ: tiếp nhận, điều động, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quy hoạch cán bộ, nâng lương, nâng ngạch…; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định chung của UBND tỉnh; Bộ Công Thương; Bộ Nội vụ.

đ) Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách thể chế; cải cách tài chính công; cải cách tổ chức bộ máy; hiện đại hóa hành chính; kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4.

g) Chủ trì và phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ; các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; xây dựng cơ quan văn hóa. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kê khai tài sản theo quy định.

h) Thực hiện công tác Pháp chế và công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác Dân vận chính quyền cơ sở; công tác quản lý Hội; công tác khuyến học; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác phòng, chống lụt bão; công tác phòng, chống cháy nổ của cơ quan.

i) Thực hiện công tác hành chính quản trị cơ quan; công tác đối nội, đối ngoại; tổ chức và phục vụ các hội nghị, hội họp, tiếp khách của Sở. Quản lý tài sản, quản lý phương tiện và các trang thiết bị khác của cơ quan theo quy định. Thực hiện công tác Văn thư, Lưu trữ; công tác Bảo vệ bí mật nhà nước.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công sở, chữ ký số. Quản lý, duy trì vận hành giải quyết văn bản liên thông.

Thực hiện công tác an ninh trật tự, bảo vệ cơ quan trong và ngoài giờ làm việc; hướng dẫn khách đến làm việc, liên hệ công tác với các phòng, các đơn vị.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.