Biên chế được giao: 7 biên chế
a. Chức năng:
Là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê, tài chính, tổng hợp ngành Công Thương.
b. Nhiệm vụ:
1) Xây dựng quy hoạch – kế hoạch và công tác thông tin của ngành:
- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh để lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công thương;
- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND Tỉnh về lĩnh vực công thương;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt; Giám sát thực hiện các quy hoạch thông qua việc tham gia thẩm định, tham mưu trình chấp thuận đầu tư các công trình, dự án công thương.
- Thống kê công thương, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác của ngành.
2) Xây dựng kế hoạch tài chính ngành, tổ chức quản lý, giám sát và triển khai thực hiện (kể cả các đơn vị trực thuộc, trừ chi cục quản lý thị trường) theo quy định. Quản lý công tác tài chính, kế toán của Sở (cả các đề án, chương trình, dự án, công trình do Sở làm chủ đầu tư); Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý công tác tài chính, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định.
 3) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các Phòng KT, KTHT các huyện, thành phố, thị xã.
4) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành, các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.
5) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

* Chức trách, nhiệm vụ

1. Trưởng phòng
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo đại học (Chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật)
- Ngoại ngữ, tin học trình độ B
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng
- Lý luận chính trị từ trung cấp trở lên
- Là Đảng viên.
- Giữ ngạch chuyên viên ( từ 5 năm trở lên)
- Có năng lực về chuyên môn và phân tích tổng hợp trong lĩnh vực ngành
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín.
- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao
* Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động của phòng; Phụ trách chung -  Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:
- Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ về: Công tác Quy hoạch, kế hoạch; xây dựng các cơ chế, chính sách về công nghiệp, thương mại; công tác quản lýNhà nước về lĩnh vực đầu tư thuộc ngành Công Thương;
- Chỉ đạo công tác báo cáo thống kê tổng hợp về tình hình hoạt động công thương theo quy định; việc tổ chức hoạt động thống kê ngành Công Thương;
- Chỉ đạo việc triển khai các chương trình công tác của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến lĩnh vực công thương ( do Giám đốc Sở phân công )
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Phân công.

2. Phó Trưởng phòng (Phụ trách công tác thống kê,tình hình thương mại)
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo:  Đại học (Chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật)
- Ngoại ngữ, tin học trình độ B
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng
- Giữ ngạch chuyên viên  (từ 3 năm trở lên)
- Có phẩm chất chính trị tốt, có uy tín.
- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao
* Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng trong các lĩnh vực được phân công. Giải quyết một số việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng. Trực tiếp đảm nhiệm một số công việc sau:
- Đề xuất cơ chế, tổ chức mạng lưới thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin đối với các cơ sở hoạt động công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định; lập hệ thống báo cáo thống kê của ngành;
- Phụ trách báo cáo công tác thống kê tổng hợp về tình hình hoạt động công thương theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng để thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin liên quan để hoàn chỉnh hệ thống báo cáo thống kê Công Thương;
- Tổng hợp tình hình thị trường lưu thông hàng hoá; đề xuất các cơ chế, chính sách về bình ổn giá cả thị trường;
- Tham gia công tác nghiên cứu, xây dựng các đề tài khoa học, các chương trình, đề án trong lĩnh vực công thương
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng giao.

3. Phó Trưởng phòng ( Phụ trách quy hoạch, kế hoạch )
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo:  Đại học (Chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật)
- Ngoại ngữ, tin học trình độ B
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng
- Giữ ngạch chuyên viên  (từ 3 năm trở lên)
- Có phẩm chất chính trị tốt, có uy tín.
- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao
* Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng trong các lĩnh vực được phân công. Giải quyết một số việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng. Trực tiếp đảm nhiệm một số công việc sau:
- Xây dựng, chỉ đạo xây dựng, giám sát triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ Công nghiệp, Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phát triển ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, lưu thông hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh;
- Xây dựng, chỉ đạo xây dựng, giám sát triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách phát triển công nghiệp, thương mại ngắn hạn và dài hạn trên địa bàn theo các quy hoạch đã được phê duyệt;
- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp phù hợp quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến và các ngành công nghiệp khác của tỉnh;
- Tổng hợp báo cáo quý, tháng năm về tình hình hoạt động của ngành theo quy định; các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Công Thương;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng giao.

4. Chuyên viên (Lĩnh vực công nghiệp)
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo đại học (Chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật)
- Ngoại ngữ, tin học trình độ B
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng
- Có phẩm chất chính trị tốt
- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao
* Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng một số nhiệm vụ được phân công sau:
- Đề xuất, phối hợp lập, triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án...ngắn hạn và dài hạn trong lĩnh vực công nghiệp và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;
- Tham gia xây dựng, quản lý, hướng dẫn cấp huyện triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển Công nghiệp; đề xuất các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển Công nghiệp; tổng hợp việc thực hiện, kiến nghị, đề xuất của các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
- Thẩm định hồ sơ và đề xuất chấp thuận các dự án trong lĩnh vực Công nghiệp được phép đầu tư trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các nhà đầu tư lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực Công nghiệp;
- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công đối với phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện;
- Tham gia công tác nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề tài khoa học, các chương trình, đề án về Công nghiệp;
- Triển khai, nắm bắt tình hình, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ( phát triển ngành nghề sản xuất và đầu tư hệ thống Điện đạt tiêu chí ở các xã xây dựng nông thôn mới);
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

 5. Chuyên viên (Lĩnh vực thương mại )
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo đại học (Chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật)
- Ngoại ngữ, tin học trình độ B
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng
- Có phẩm chất chính trị tốt
- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao
* Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng một số nhiệm vụ được phân công sau:
- Đề xuất, phối hợp lập, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, ... ngắn hạn và dài hạn trong lĩnh vực Thương mại và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;
- Tham gia xây dựng, quản lý, hướng dẫn cấp huyện triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển Thương mại, hệ thống kết cấu hạ tầng Thương mại; đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển Thương mại; tổng hợp việc thực hiện, kiến nghị, đề xuất của các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực Thương mại;
- Thẩm định hồ sơ và đề xuất chấp thuận các dự án đầu tư trong lĩnh vực Thương mại, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng Thương mại được phép đầu tư trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các nhà đầu tư lập và triển khai thực hiện các dự án trong lĩnh vực Thương mại;
- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Thương mại theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công đối với phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện;
- Tham gia công tác nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề tài khoa học, các chương trình, đề án về Thương mại;
- Triển khai, nắm bắt tình hình, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (phát triển ngành nghề kinh doanh, dịch vụ và đầu tư hệ thống Chợ đạt tiêu chí ở các xã xây dựng nông thôn mới);
- Theo dõi tình hình: Quản lý, phát triển thị trường lưu thông hàng hoá; tham mưu đề xuất các: Cơ chế, chính sách chung và đặc thù (dân tộc, miền núi) để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội; cơ chế, chính sách về bình ổn giá cả thị trường; tổng hợp báo cáo tình hình giá cả trên địa bàn;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

 6. Chuyên viên ( Quản lý TN khoáng sản và lĩnh vực khác )
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo đại học ( Chuyên ngành kinh tế, Kỹ.Thuật )
- Ngoại ngữ, tin học trình độ B
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng
- Có phẩm chất chính trị tốt
- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao
 * Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng một số nhiệm vụ được phân công sau:
- Đề xuất, phối hợp lập, triển khai, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, ... ngắn hạn và dài hạn trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Tài nguyên (khoáng sản, đất đai), điện, xây dựng cơ bản... giao cho ngành và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;
- Tham gia xây dựng, quản lý, hướng dẫn cấp huyện triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về quản lý Tài nguyên khoáng sản; tổng hợp việc thực hiện và đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn các huyện, thành, thị; tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất;
- Thẩm định hồ sơ và đề xuất chấp thuận các dự án thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản được phép đầu tư trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các nhà đầu tư lập và triển khai thực hiện các dự án đầu tư;
- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công đối với phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện;
- Tham gia công tác nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề tài khoa học, các chương trình, đề án về hoạt động khoáng sản;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

 7. Chuyên viên  ( Thống kê công nghiệp, thương mại)
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo đại học ( Chuyên ngành kinh tế, TM )
- Ngoại ngữ, tin học trình độ B
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng
- Có phẩm chất chính trị tốt
- Có đủ sức khoẻ đảm nhiệm công tác được giao
* Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng một số nhiệm vụ được phân công sau:
- Tổ chức thu thập, tổng hợp và sử lý thông tin thống kê đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo phạm vi quy định;
- Phối hợp với cơ quan liên quan để thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin thuộc lĩnh vực công nghiệp;
- Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các cơ sở sản xuất công nghiệp;
- Lập báo cáo thống kê tổng hợp thuộc lĩnh vực công nghiệp theo quy định;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.