1. Chức năng: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kế hoạch, quy hoạch, thống kê, tài chính, tổng hợp ngành Công Thương.

2. Nhiệm vụ: 
a) Xây dựng quy hoạch – kế hoạch và công tác thông tin của Ngành:
- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh để lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở dự thảo các Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực công thương;
- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở dự thảo các Quyết định, Chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công thương;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt; Giám sát thực hiện các quy hoạch thông qua việc tham gia thẩm định, tham mưu trình chấp thuận đầu tư các công trình, dự án công thương. 
- Thống kê công thương, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác của Ngành.

b) Xây dựng kế hoạch tài chính Ngành, tổ chức quản lý, giám sát và triển khai thực hiện theo quy định. Quản lý công tác tài chính, kế toán của Sở (cả các đề án, chương trình, dự án, công trình do Sở làm chủ đầu tư); Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý công tác tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định. 

c) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các Phòng Kinh tế, Kinh tế và hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã.

d) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Ngành, các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương. 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.