Biên chế được giao: 7 biên chế   

a. Chức năng:
Thanh tra Sở là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra hành chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công thương; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b. Nhiệm vụ:
1) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra năm 2010; Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra; Điều 9, Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương.
2) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc sở Công Thương thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng...
3) Tham gia phối hợp các đoàn thanh tra, kiểm tra kinh tế - xã hội của tỉnh và thanh tra chuyên ngành của Bộ Công Thương khi được yêu cầu.
4) Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra.
5) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở.
6) Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn Thanh tra.
7) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.


Chức trách, nhiệm vụ cụ thể:

1. Chánh Thanh tra
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học (chuyên ngành Kinh tế, Luật).
- Tin học, ngoại ngữ: trình độ B.
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng.
- Lý luận chính trị trung cấp.
- Là Đảng viên.
- Có chứng chỉ về nghiệp vụ Thanh tra.
- Giữ ngạch Thanh tra viên ( từ 5 năm trở lên )
- Có phẩm chất chính trị tốt, có uy tín
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác được giao.
* Nhiệm vụ và quyền hạn
- Nhiệm vụ:
+ Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở; lãnh đạo Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
+ Xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý Nhà nước của sở.
+ Báo cáo Giám đốc sở, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình.
- Quyền hạn:
+ Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về quyết định của mình;
+ Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Giám đốc sở giao;
+ Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.
+ Yêu cầu thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở tiến hành thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về quyết định của mình;
+ Kiến nghị Giám đốc sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở;
+ Kiến nghị Giám đốc sở giải quyết vấn đề về công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực thuộc sở.
+ Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;
+ Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
+ Kiến nghị Giám đốc sở xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Giám đốc sở có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.
+ Trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia hoạt động thanh tra.

2. Phó Chánh Thanh tra (phụ trách lĩnh vực thương mại )
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học ( Kinh tế, Luật).
- Tin học, ngoại ngữ: trình độ B.
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng.
- Là Đảng viên.
- Có chứng chỉ về nghiệp vụ Thanh tra.
- Giữ ngạch Thanh tra viên, hoặc tương đương ( từ 3 năm trở lên)
- Có phẩm chất chính trị tốt, có uy tín
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác được giao.

* Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra Sở về lĩnh vực được phân công. Giải quyết một nhiệm vụ khi Chánh Thanh tra Sở đi vắng. Trực tiếp đảm nhiệm một số công việc sau:
- Giúp Chánh thanh tra lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động lĩnh vực thương mại theo tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện.
- Phụ trách công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Phụ trách thanh tra - Kiểm tra theo chương trình, kế hoạch đề ra
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra Sở giao.

3. Phó Chánh Thanh tra ( phụ trách lĩnh vực Công nghiệp)
 * Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học (ngành Kỹ thuật, Luật).
- Tin học, ngoại ngữ: trình độ B.
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng.
- Là Đảng viên.
- Có chứng chỉ về nghiệp vụ Thanh tra.
- Giữ ngạch Thanh tra viên, hoặc tương đương ( từ 3 năm trở lên).
- Có phẩm chất chính trị tốt, có uy tín
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác được giao.
* Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra Sở về lĩnh vực được phân công. Giải quyết một nhiệm vụ khi Chánh Thanh tra Sở đi vắng. Trực tiếp đảm nhiệm một số công việc sau:
- Giúp Chánh thanh tra lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động lĩnh vực công nghiệp theo tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện.
- Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực được phân công.
- Phụ trách thanh tra - Kiểm tra theo chương trình, kế hoạch đề ra
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra Sở giao.

4. Thanh tra viên ( về lĩnh vực Công nghiệp)
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học (ngành Kỹ thuật, Luật).
- Tin học, ngoại ngữ: trình độ B.
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng.
- Có chứng chỉ về nghiệp vụ Thanh tra.
- Có phẩm chất chính trị tốt.
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác được giao.
* Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở một số nhiệm vụ được phân công sau:
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công nghiệp.
- Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực được phân công.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra Sở giao.

5. Thanh tra viên  ( về lĩnh vực Thương mại)
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học (ngành Kinh tế, Thương mại, Luật).
- Tin học, ngoại ngữ: trình độ B.
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng.
- Có chứng chỉ về nghiệp vụ Thanh tra.
- Có phẩm chất chính trị tốt.
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác được giao.
* Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở một số nhiệm vụ được phân công sau:
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về  Thương mại.
- Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực được phân công.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra Sở giao.

6. Thanh tra viên ( về Khoáng sản)
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học (chuyên ngành Kỹ thuật).
- Tin học, ngoại ngữ: trình độ B.
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng.
- Có chứng chỉ về nghiệp vụ Thanh tra.
- Có phẩm chất chính trị tốt.
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác được giao.
* Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở một số nhiệm vụ được phân công sau:
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khoáng sản.
- Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực được phân công.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra Sở giao.

 7. Thanh tra viên ( giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng chống Tham nhũng).
* Tiêu chuẩn:
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học (ngành Kinh tế, TM, Kỹ thuật, Luật).
- Tin học, ngoại ngữ: trình độ B.
- Quản lý Nhà nước: 3 tháng.
- Có chứng chỉ về nghiệp vụ Thanh tra.
- Có phẩm chất chính trị tốt.
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác được giao.
* Chức trách và nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở một số nhiệm vụ được phân công sau:
- Thường trực tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống Tham nhũng.
- Tiếp nhận và phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo của công dân về lĩnh vực công thương.
- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra có liên quan đến nội dung giải quyết đơn thư khiếu, tố của công dân theo từng lĩnh vực.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra Sở giao.