1. Chức năng: Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công thương; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra.

2. Nhiệm vụ: 
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra năm 2010; Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra; Điều 9, Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc sở Công Thương thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra; thường trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

c) Tham gia phối hợp các đoàn thanh tra, kiểm tra kinh tế - xã hội của tỉnh và thanh tra chuyên ngành của Bộ Công Thương khi được yêu cầu. 

d) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra. 

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra Sở. 

g) Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn Thanh tra. 

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.