Căn cứ Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của liên bộ Công Thương và bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Công Thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-SCT ngày 31/7/2017 của Giám đốc sở Công Thương về việc ban hành Quy chế làm việc của sở Công Thương Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên;
 Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ công tác; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nguyên tắc chung về phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở Công Thương
1. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương về quản lý ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, xử lý thường xuyên các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc Sở. Phó Giám đốc Sở được sử dụng quyền hạn của Giám đốc Sở để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về quyết định của mình.
3. Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở thay mặt Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các công việc trong thời gian Giám đốc Sở đi công tác dài ngày.
4. Trách nhiệm quyền hạn của Phó Giám đốc Sở trong phạm vi nhiệm vụ được phân công:
Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, cụ thể hóa thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của ngành để triển khai thực hiện.
- Kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đề xuất những biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị và của ngành.
- Trong khi thực thi nhiệm vụ, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề liên quan đến lĩnh vực khác không phụ trách, các Phó Giám đốc Sở chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp các ý kiến không thống nhất, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định.
- Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Ngoài các nhiệm vụ được phân công, các Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm tham gia quán xuyến hoạt động chung của Sở để có thể đảm nhiệm các lĩnh vực khác khi Giám đốc Sở giao nhiệm vụ.
5. Phân công giữa Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc, nhiệm vụ của Sở.
6. Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở làm việc theo Quy chế làm việc của Sở Công Thương.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể phụ trách lĩnh vực công tác giữa Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở Công Thương.
1. Giám đốc Sở - Nguyễn Ngô Quyết.
1.1. Lãnh đạo và điều hành chung các mặt công tác của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp Luật toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương.
 1.2. Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án và cơ chế chính sách phát triển Công nghiệp, Thương mại- Dịch vụ.
1.3. Trưởng ban phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
1.4. Chủ tịch các Hội đồng: Khoa học ngành Công Thương; Thi đua khen thưởng; Nâng lương, nâng ngạch; Tuyển dụng công chức, viên chức; Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Hội đồng thẩm định các Đề án Công Thương.
1.5. Chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư, khiếu nại.
1.6. Tham gia các Ban chỉ đạo do tỉnh phân công về lĩnh vực Công Thương.
1.7. Tùy theo yêu cầu công tác, chỉ đạo điều hành trong từng thời gian, Giám đốc Sở có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công hoặc ủy quyền cho các Phó Giám đốc Sở; điều chỉnh công việc phân công giữa các Phó Giám đốc Sở hoặc giao giải quyết từng phần việc cho các Phó Giám đốc Sở.
1.8. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch-Tài chính-Tổng hợp; phòng Kỹ thuật an toàn-Môi trường; công tác tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.
1.9. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh giao.
2. Phó Giám đốc Sở - Phan Bá Trường.
Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực sau:
2.1. Chỉ đạocông tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Năng lượng, Công nghiệp và hoạt động Khuyến công. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, UBND tỉnh và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công.
2.2. Trưởng Ban Chỉ đạo cơ quan không khói thuốc lá.
2.3. Thành viên các Hội đồng: Khoa học ngành Công Thương; Thi đua khen thưởng; Nâng lương, nâng ngạch; Tuyển dụng công chức, viên chức; Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Hội đồng thẩm định các Đề án Công Thương.
2.4. Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh khi được phân công.
2.5. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng quản lý Công nghiệp và Năng lượng; Trung tâm Khuyến công&Tư vấn phát triển công nghiệp.
2.6. Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở phân công.
3. Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Huy Hoàng.
Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực sau:
3.1. Chỉ đạocông tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Thương mại, hoạt động Xúc tiến Thương mại. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, UBND tỉnh và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công.
3.2. Thành viên các Hội đồng: Khoa học ngành Công Thương; Thi đua khen thưởng; Nâng lương, nâng ngạch; Tuyển dụng công chức, viên chức; Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Hội đồng thẩm định các Đề án Công Thương.
3.3. Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Công Thương; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác thanh niên; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
3.4. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở Công Thương.
3.5. Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh khi được phân công.
3.6. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng quản lý Thương mại và Hội nhập kinh tế quốc tế; Trung tâm Xúc tiến Thương mại.
3.7. Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở phân công.
4. Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Văn Thủy.
Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực sau:
4.1.Chỉ đạocông tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước, nghiệp vụ về Thanh tra, Văn phòng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, UBND tỉnh và trước pháp luật những nhiệm vụ được phân công.
4.2. Thành viên các Hội đồng: Khoa học ngành Công Thương; Thi đua khen thưởng; Nâng lương, nâng ngạch; Tuyển dụng công chức, viên chức; Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Hội đồng thẩm định các Đề án Công Thương.
4.3. Phụ trách công tác: Dân vận chính quyền; xây dựng nông thôn mới; công tác dân tộc; Công đoàn cơ quan Sở Công Thương. Trưởng Ban phòng chống lụt, bão Sở Công Thương.
4.4. Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh khi được phân công.
4.5. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Thanh tra Sở; Văn phòng Sở.
4.6. Trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương; Được Giám đốc Sở ủy quyền xử lý các kết luận, kiến nghị về công tác thanh tra. Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 08/7/2019 của Sở Công Thương về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Công Thương.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các Ông có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
         
 
Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (B/c);
- Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh (B/c);
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lãnh đạo Sở;
- Công đoàn Ngành;
- Các phòng; đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
GIÁM ĐỐC
  
 
 Đã ký
 
 
Nguyễn Ngô Quyết