Căn cứ Luật cán bộ công chức;
Căn cứ Nghị định số 101/2017 /NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-UBND, ngày 13/5/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên.
Căn cứ nhu cầu thực tế, sở Công Thương xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 của Sở như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, theo vị trí việc làm.
2. Yêu cầu
Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhận; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với sự phát triển nguồn nhân lực của đơn vị, của ngành.
Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng, quy hoạch theo chức danh lãnh đạo, phù hợp vị trí việc làm và sở trường công tác của từng cán bộ, công chức, viên chức.
II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2021
1. Đào tạo về Lý luận chính trị
Căn cứ vào quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ và nhu cầu đào tạo của cơ quan, cử 02 đồng chí có đủ điều kiện, là Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; cử 02 đ/c là cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch vào chức danh Trưởng, Phó phòng đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị.
2. Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước
- Cử 03 cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi học lớp quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính.
- Cử cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện đi học lớp Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên.
3. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh
Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng thuộc các đối tượng theo quy định.
4. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
Cử cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị khác tổ chức đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng.
III. KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
- Kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Sở công Thương.
- Các nguồn kinh phí từ các đề án, kế hoạch, chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của Sơ Công Thương đã được phê duyệt (nếu có).
- Các nguồn kinh phí của các đơn vị tổ chức.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
Tham mưu cho lãnh đạo Sở, phối hợp với các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc, các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 kịp thời, hiệu quả; tổng hợp báo cáo theo quy định. 
 
2. Các phòng của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở
Tạo điều kiện, bố trí, sắp xếp công việc của đơn vị để cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng không ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của đơn vị.
3. Cán bộ, công chức, viên chức
Chấp hành nghiêm túc Quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Nếu có lý do không tham gia được phải báo cáo lãnh đạo Sở để thay thế.
Sắp xếp công việc hợp lý tham gia đầy đủ, các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tích cực học tập, rèn luyện đạt kết quả cao. Kết thúc các lớp đào tạo, bồi dưỡng nếu có các chứng chỉ, giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp, phải sao và nộp lại bản sao cho Văn phòng để lưu hồ sơ cán bộ.
Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 của Sở Công Thương Thái Nguyên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc phản ánh kịp thời về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở./.

 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ
 GIÁM ĐỐC

Đã ký


Nguyễn Văn Thủy