Công văn số 949/XNT-CN về việc phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau: