Tóm tắt
Thông tư gồm 05 Chương, 42 Điều và 08 Phụ lục kèm theo, cụ thể:
- Chương I: Quy định chung
- Chương II: Cách xác định xuất xứ hàng hóa
- Chương III: Chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa
- Chương IV: Điều khoản đặc biệt
- Chương V: Điều khoản thi hành
Cơ chế chứng nhận xuất xứ trong UKVFTA được triển khai như sau:
- Đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam: (1) Với lô hàng có trị giá dưới 6.000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ. (2) Với lô hàng có trị giá trên 6.000 euro, áp dụng cơ chế C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp.
- Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam: (1) Với lô hàng có trị giá dưới 6.000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ. (2) Với lô hàng có trị giá trên 6.000 euro, chỉ có nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của Vương quốc Anh mới được tự chứng nhận xuất xứ.