Thực hiện Kết luận số 51-KL/TU ngày 19/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ngày 29 tháng 3 năm 2020 UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quyết định Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 

 

Cụ thể, đưa ra khỏi quy hoạch 05 cụm công nghiệp (CCN): Bàn Đạt, Quang Trung – Chí Son, Đại Khai, Phú Lạc 1, Vân Thượng với tổng diện tích 202ha; Điều chỉnh giảm diện tích với 03 CCN: Điềm Thụy, Quang Sơn 1, Nam Hòa với tổng diện tích giảm trừ gần 80ha; Đồng Thời bổ xung 05 CCN: Thượng Đình, Hạnh Phúc – Xuân Phương, Minh Đức 1, Tân Phú 1, Tân Phú 2 với tổng diện tích bổ xung là 356ha.

 

 

Để triển khai thực hiện tốt quy hoạch và phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp, cần sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương cần đặc biệt quan tâm việc sử dụng quỹ đất, khai thác đúng kế hoạch, lộ trình, tránh lãng phí. Trong quá trình thực hiện, hàng năm các đơn vị, địa phương phải có kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình để kịp thời điều chỉnh bổ sung, đồng thời ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư đủ năng lực để thực hiện. Góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc vào năm 2030.

 

(Tài liệu đính kèm)

TT.XTTM