DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực
1 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Mức độ 3 Điện
2 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Mức độ 3 Điện
3 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Mức độ 2 Điện
4 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Mức độ 3 Điện
5 Cấp lại thẻ an toàn điện Mức độ 2 Điện
6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Mức độ 2 Điện
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Mức độ 2 Điện
8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Mức độ 2 Điện
9 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Mức độ 2 Điện
10 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 Điện
11 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Mức độ 2 Điện
12 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Mức độ 2 Điện
13 Huấn luyện và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện Mức độ 2 Điện
14 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 2 Hóa chất
15 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 2 Hóa chất
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 2 Hóa chất
17 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 2 Hóa chất
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 2 Hóa chất
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 2 Hóa chất
20 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Xúc tiến thương mại
21 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Xúc tiến thương mại
22 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức độ 3 Xúc tiến thương mại
23 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức độ 3 Xúc tiến thương mại
24 Thông báo hoạt động khuyến mại Mức độ 3 Xúc tiến thương mại
25 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Mức độ 3 Xúc tiến thương mại
26 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Mức độ 4 Quản lý cạnh tranh
27 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Mức độ 3 Quản lý cạnh tranh
28 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Mức độ 4 Quản lý cạnh tranh
29 Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Mức độ 2 Quản lý cạnh tranh
30 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Mức độ 2 Quản lý cạnh tranh
31 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP Mức độ 2 Thương mại quốc tế
32 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn. Mức độ 2 Thương mại quốc tế
33 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí. Mức độ 2 Thương mại quốc tế
34 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Mức độ 3 Thương mại quốc tế
35 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP. Mức độ 2 Thương mại quốc tế
36 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Mức độ 2 Thương mại quốc tế
37 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Mức độ 2 Thương mại quốc tế
38 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Mức độ 2 Thương mại quốc tế
39 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Thương mại quốc tế
40 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Mức độ 3 Thương mại quốc tế
41 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 4 Thương mại quốc tế
42 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của cơ quan cấp Giấy phép Mức độ 4 Thương mại quốc tế
43 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Thương mại quốc tế
44 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 4 Thương mại quốc tế
45 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini Mức độ 2 Thương mại quốc tế
46 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại Mức độ 2 Thương mại quốc tế
47 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m² Mức độ 2 Thương mại quốc tế
48 Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Mức độ 2 Thương mại quốc tế
49 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Mức độ 2 Thương mại quốc tế
50 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 4 Thương mại quốc tế
51 Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Mức độ 4 Thương mại quốc tế
52 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Mức độ 2 Kinh doanh khí
53 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức độ 2 Kinh doanh khí
54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Mức độ 2 Kinh doanh khí
55 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí
56 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí
57 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí
58 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Mức độ 2 Kinh doanh khí
59 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Mức độ 2 Kinh doanh khí
60 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức độ 2 Kinh doanh khí
61 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Mức độ 2 Kinh doanh khí
62 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí
63 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí
64 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Mức độ 2 Kinh doanh khí
65 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Mức độ 2 Kinh doanh khí
66 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức độ 2 Kinh doanh khí
67 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Mức độ 2 Kinh doanh khí
68 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí
69 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí
70 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí
71 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Mức độ 2 Kinh doanh khí
72 Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Mức độ 2 Kinh doanh khí
73 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí
74 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Mức độ 2 Kinh doanh khí
75 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Mức độ 2 Kinh doanh khí
76 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
77 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
78 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
79 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
80 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
81 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
82 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
83 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Mức độ 2 Công nghiệp nặng
84 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Mức độ 2 Công nghiệp địa phương
85 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m³ Mức độ 2 Dầu khí
86 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m³ đến dưới 5.000m³ Mức độ 2 Dầu khí
87 Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m³ Mức độ 2 Dầu khí
88 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 2 An toàn thực phẩm
89 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 2 An toàn thực phẩm
90 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 An toàn thực phẩm
91 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức độ 3 Dịch vụ thương mại
92 Thủ tục đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức độ 3 Dịch vụ thương mại
93 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
94 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước
95 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
96 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
97 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước
98 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước
99 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
100 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
101 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước
102 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
103 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
104 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước
105 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước
106 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
107 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
108 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
109 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước
110 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
111 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
112 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước
113 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước
114 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
115 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
116 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
117 Thủ tục Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước
118 Thủ tục tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước