THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY TIÊU THỤ MẶT HÀNG THỊT LỢN

Văn bản chỉ đạo trực tiếp

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng thịt lợn và theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại cuộc họp ngày...

 

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật