Căn cứ Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 5435/UBND-TH ngày 31/12/2019 về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ cổng dịch vụ công quốc gia;

Thực hiện công văn số 58/STTTT-TTBCXB ngày 17/01/2020 của Sở Thông tin và truyền thông về việc tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp truy cập, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia


Sở Công Thương hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính Thông báo thực hiện khuyến mại - mức độ 4 và các thủ tục hành chính mức độ 3 khác.

Trên đây là nội dung tuyên truyền hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương, rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan./.