Thực hiện Văn bản số 11864/VPCP-KSTT ngày 29/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

Thực hiện Văn bản số 12/UBND-KSTT ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.


 Sở Công Thương đã hoàn tất việc kết nối dữ liệu và chuyển đổi phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 tại địa chỉ http://dvccongthuong.gov.vn sang sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên (có liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia) tại địa chỉ http://dichvucong.thainguyen.gov.vn.

Để tiện cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã quen sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 cũ của Sở Công Thương tại địa chỉ http://dvccongthuong.gov.vn, Sở Công Thương vẫn duy trì và thực hiện chuyển tiếp sang cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên đến hết năm 2020.


Sở Công Thương thông báo tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết để đăng ký sử dụng./.