Sở Công Thương tham gia chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số vả bồi dưỡng nhận thức chuyển đổi số cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành công thương về thực hiện phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 và chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các biện pháp, giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương phục vụ chuyển đổi số của ngành; thực hiện số hóa hoạt động quản lý, điều hành của Sở và hỗ trợ số hóa trong sản xuất, kinh doanh đối với các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Sở Công Thương quyết tâm thực hiện nâng cao nhận thức chuyển đổi số đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành công thương, góp phần thực hiện Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
 
 
Cộng tác viên XTTM.