Hội thảo có sự tham dự và chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW; Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Nghị quyết 37-NQ/TW.


Dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 16 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học lớn trong cả nước.


Vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ có địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế xã hội, sinh thái và môi trường; là “phên dậu”, cửa ngõ quốc gia; chiếm hơn 1/3 diện tích, khoảng 15% dân số của cả nước với hơn 30 dân tộc anh em chung sống với văn hóa phong phú gắn và lịch sử của nhiều cộng đồng dân tộc.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh tế - xã hội vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ và các địa phương trong vùng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Tốc độ tăng GDP toàn vùng tăng bình quân giai đoạn 2004 - 2018 đạt 10%; GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 44,86 triệu đồng/người gấp gần 12,9 lần so với 2004; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng hiện đại; đã phát huy được nội lực của vùng, thu hút mạnh các nguồn lực để tập trung đầu tư vào khu vực; an ninh - chính trị được ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao… Có 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết 37- NQ/TW đề ra; có 01/12 chỉ tiêu khả năng đạt được vào 2020; có 02/12 chỉ tiêu chưa hoàn thành.


Phát biểu chào mừng, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu khái quát những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của Thái Nguyên trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Nghị quyết số 37 và Kết luận số 26 của Bộ Chính trị là một chủ trương rất đúng, rất cần thiết, hợp với ý Đảng lòng dân và đã được ban hành kịp thời, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển chung trong vùng, đặc biệt là đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số ở cơ sở. Song, một số nội dung đặt ra trong Nghị quyết và Kết luận chưa đạt được như mong muốn, cộng với một số nội dung phát sinh mới từ thực tiễn trong quá trình thực hiện cũng chưa có giải pháp kịp thời, nhất là những vướng mắc về cơ chế chính sách, phương hướng, định hướng; chưa tận hưởng hết những tiềm năng, thế mạnh về những gì sẵn có và sự liên kết, liên vùng; chưa được quan tâm đúng mức về dành những nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là về hạ tầng giao thông và du lịch… Chính vì vậy, tại Hội thảo này, đồng chí mong muốn được các đại biểu quan tâm chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, cũng như những kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực trong quá trình thực hiện Nghị quyết và định ra phương hướng, giải pháp phát triển KT- XH, đảm bảo QP&AN trong vùng, trong đó có tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.


Phát biểu kết luận Hội thảo,  đồng chí Nguyễn Văn Bình cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã có những tham luận và ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết 37- NQ/TW đã đi vào cuộc sống; tác động lớn đến mọi mặt đời sống các địa phương trong vùng; là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh các địa phương, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội của cả nước. Trong 15 năm triển khai Nghị quyết, với sự hỗ trợ đặc biệt của Trung ương và sự cố gắng vươn lên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong vùng, diện mạo vùng đã có nhiều thay đổi đáng kể, đời sống của nhân dân trong vùng được nâng cao.Hội thảo đã diễn ra sôi nổi, tập trung vào những điểm cốt lõi nhằm phát triển bền vững vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những chủ đề chính: Quan điểm, cơ chế, chính sách và nguồn lực nhằm tích hợp các quy hoạch để thu hút và khai thông các nguồn lực nhằm phát triển vùng; định hướng chính sách trong vấn đề giảm nghèo; những đột phá trong bối cảnh mới để phát triển du lịch vùng. Thể chế liên kết, điều phối phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cơ chế, chính sách huy động và phân bổ các nguồn lực và nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu kết luận hội thảo

Các tham luận, trao đổi đã làm sâu sắc hơn về những kết quả trong triển khai chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế, bất cập, những điểm “nghẽn” về chính sách để thu hút nguồn lực nhằm khai thác các tiềm năng về du lịch, nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu…. chưa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của vùng, địa phương; những vấn đề nổi lên trong phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương thời gian qua. Các đại biểu đã đánh giá, làm rõ về các tiềm năng lợi thế của từng địa phương trong vùng, tập trung vào các thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu, các hành lang kinh tế… Nhiều ý kiến có tính gợi mở về các lĩnh vực, các đột phá cần tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư để tạo ra các động lực tại chỗ nhằm phát triển kinh tế- xã hội vùng, các địa phương thời gian tới đặc biệt là hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch; những đề xuất để giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh sinh thái và đảm bảo quốc phòng an ninh; giữa đảm bảo phát triển nhanh và bền vững; giữa khai thác tài nguyên và giữ gìn cảnh quan để phát triển du lịch; giữa nâng cao chất lượng lao động, ổn định dân cư và di dân tự do, xóa đói giảm nghèo… Các tham luận cũng đã  kiến nghị với trung ương, Quốc hội, Bộ ngành về ban hành, hoàn thiện một số chủ trương, chính sách lớn; các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.


Các đại biểu tham dự hội thảo thống nhất cao đề nghị Ban Chỉ đạo đề xuất Bộ Chính trị ban hành 01 Nghị quyết mới cho vùng đến 2030, tầm nhìn đến 2045 tạo động lực cho vùng, phù hợp với thực tiễn phát triển, tình hình quốc tế và khu vực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc an ninh của vùng trong thời gian tới.


Những ý kiến, đề xuất tại Hội thảo sẽ được Tổ Biên tập chắt lọc, tổng hợp đưa vào trong Báo cáo tổng kết Nghị quyết 37- NQ/TW, đảm bảo phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ tổng kết đề ra, báo cáo Ban Chỉ đạo trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.


 

Trong khuôn khổ Hội thảo Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển lãm " Thái Nguyên - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư"  nhằm giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Cộng tác viên XTTM