Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,11% so với tháng trước, giảm 2,52% so với cùng kỳ nhưng tăng 1,32% so với tháng 12/2020: Chỉ số giá lương thực tăng 0,28% so với tháng trước, tăng 7,6% so với cùng kỳ và tăng 4,05% so với tháng 12/2020; chỉ số giá thực phẩm giảm 1,61% so với tháng trước, giảm 5,08% so với cùng kỳ nhưng tăng 0,79% so với tháng 12/2020.
Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 3,21% so với cùng kỳ và tăng 3,28% so với tháng 12/2020.

Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,22% so với tháng trước, tăng 1,14% so với cùng kỳ và tăng 0,4% so với tháng 12/2020.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,44% so với tháng trước, tăng 1,74% so với cùng kỳ và tăng 0,66% so với tháng 12/2020.

Nhóm thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,06% so với tháng trước, giảm 0,4% so với cùng kỳ và giảm 0,11% so với tháng 12/2020.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01% so với tháng trước, tăng 0,41% so với cùng kỳ và tăng 0,06% so với tháng 12/2020.

Nhóm giao thông tăng 0,69% so với tháng trước, tăng 20,23% so với cùng kỳ và tăng 6,46% so với tháng 12/2020.

Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,01% tháng trước, giảm 0,52% so với cùng kỳ và giảm 0,37% so với tháng 12/2020.

Nhóm giáo dục tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 5,61% so với cùng kỳ và tăng 0,26% so với tháng 12/2020.

Nhóm văn hoá, giải trí và du lịch giảm 0,24% so với tháng trước, giảm 0,94% so với cùng kỳ nhưng tăng 0,05% so với tháng 12/2020.

Vàng, ngoại tệ: Trong tháng 5/2021 chỉ số giá vàng tăng 2,14% so với tháng trước, tăng 12,64% so với cùng kỳ nhưng giảm 2,33% so với tháng 12/2020; Chỉ số giá USD giảm 0,1% so với tháng trước, giảm 1,41% so với cùng kỳ và giảm 0,31% so với tháng 12/2020
 
Nguồn: KHTCTH