Chỉ số giá lương thực tăng 0,1% so với tháng trước, giảm 1,53% so với cùng kỳ và giảm 3,03% so với tháng 12/2018; chỉ số giá thực phẩm tăng 1,84% so với tháng trước, giảm 1,67% so với cùng kỳ nhưng tăng 1,21% so với tháng 12/2018. 
Nhóm đồ uống và thuốc lá ổn định so với tháng trước, tăng 0,77% so với cùng kỳ và tăng 0,1% so với tháng 12/2018.
Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,01% so với tháng trước, tăng 1,52% so với cùng kỳ nhưng giảm 0,03% so với tháng 12/2018.
Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,09% so với tháng trước, tăng 3,53% so với cùng kỳ và tăng 4,58% so với tháng 12/2018.
Nhóm thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,05% so với tháng trước, tăng 0,74% so với cùng kỳ và tăng 0,02% so với tháng 12/2018.
Nhóm thuốc và dịch vụ y tế ổn định so với tháng trước, tăng 6,45% so với cùng kỳ và tăng 0,02% so với tháng 12/2018. 
Nhóm giao thông giảm 0,17% so với tháng trước, giảm 0,76% so với cùng kỳ nhưng tăng 2,83% so với tháng 12/2018.
Bưu chính viễn thông tăng 0,06% so với tháng trước, giảm 0,78% so với cùng kỳ và giảm 0,03% so với tháng 12/2018.
Nhóm giáo dục tăng 0,09% so với tháng trước nhưng tăng 3,91% so với cùng kỳ và tăng 1,06% so với tháng 12/2018. 
Nhóm văn hoá, giải trí và du lịch giảm 0,12% so với tháng trước, giảm 0,8% so với cùng kỳ và giảm 0,03% so với tháng 12/2018.
Vàng, ngoại tệ: Trong tháng 7/2019, chỉ số giá vàng tăng 5,59% so với tháng trước, tăng 10,2% so với cùng kỳ và tăng 10,82% so với tháng 12/2018; chỉ số giá USD giảm 0,55% so với tháng trước, tăng 1,13% so với cùng kỳ nhưng giảm 0,21% so với tháng 12/2018.
Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 ổn định so với tháng 7/2019./.
Phòng KHTC TH