Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của sở về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở Trung ương và địa phương như: Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Bến K15 (quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng); Lễ kỷ niệm; Hội thảo khoa học cấp bộ, ngành; Chương trình truyền hình trực tiếp gặp mặt nhân chứng lịch sử; phim tài liệu về sự kiện… và tuyên truyền trên bảng điện tử.

Bên cạnh đó, các Chi bộ tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường dân tộc ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Cộng tác viên XTTM