Thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, vị trí việc làm, biên chế; chế độ tiền lương và chính sách; đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác cải cách hành chính; quản trị công sở; công nghệ thông tin.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 2375/UBND-TH ngày 26 tháng 6 năm 2020 về việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép; Sở Công Thương đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các nội dung như sau:
go top