Thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, vị trí việc làm, biên chế; chế độ tiền lương và chính sách; đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác cải cách hành chính; quản trị công sở; công nghệ thông tin.
Ngày 11/9/2020 Lễ đóng điện Công trình điện thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tại xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai là sự kiện đánh dấu việc hoàn thành chương trình cấp điện quốc gia cho xóm, bản, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.
go top