Phòng Quản lý xuất nhập khẩu

Phòng chuyên môn

Giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động Xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

a.Chức năng:
Là phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu cho lãnh đạo Sở Công Thương giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý Nhà nước về: Xuất khẩu, nhập khẩu; hội nhập kinh tế quốc tế và hợp tác quốc tế; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, hoạt động bán hàng đa cấp.

b.Nhiệm vụ:
1. Về xuất nhập khẩu:
- Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh;
- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh;
- Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở xác nhận các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của ngành; cấp các giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định.
- Tham mưu việc thực hiện giám định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong phạm vi trách nhiệm quản lý của sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ:
- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh;
- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;
- Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài;
- Quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
3. Về hội nhập kinh tế:
- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương;
- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các đề án, dự án về khu hợp tác kinh tế trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu, tổ chức các lớp phổ biến kiến thức, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định trong lĩnh vực được phân công.
-  Quản lý, theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Tham gia hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.* Chức trách nhiệm vụ cụ thể:

Trưởng phòng: Phụ trách chung và quản lý toàn bộ hoạt động của phòng; tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực quản lý về xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế;

Phó trưởng phòng: Phụ trách hội nhập kinh tế quốc tế: Xây dựng, phổ biến, hướng dẫn kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể và các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt          

Chuyên viên:
Tham mưu các công việc liên quan đến hoạt động: Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa...Triển khai xây dựng, phổ biến, hướng dẫn kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể và các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế và tổng hợp báo cáo;


Cùng chuyên mục

Mới cập nhật