a. Chức năng:
Là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực điện lực và các dạng năng lượng khác trên địa bàn tỉnh.

 b. Nhiệm vụ:
1) Tham mưu giúp lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định, Chỉ thị, Quyết định và các văn bản Pháp luật khác của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh về quản lý điện năng và các loại năng lượng khác; tham mưu giúp lãnh đạo Sở dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý năng lượng.
2) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển năng lượng trên địa bàn Tỉnh.
3) Về điện lực và năng lượng:
- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh;
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản có liên quan đến hoạt động điện lực và sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn;
- Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh: Giúp Lãnh đạo sở thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
- Quản lý hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo phân cấp quản lý; giúp Giám đốc quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực năng lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
4) Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư công trình lưới điện nông thôn theo phân cấp;thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các dự án xây dựng công trình năng lượng trên địa bàn theo phân cấp; kiểm tra, quản lý chất lượng các công trình năng lượng xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.
5) Quản lý quy trình, quy phạm kỹ thuật công nghiệp điện, tham gia xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật về điện năng và các dạng năng lượng khác.
6) Phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật.
7) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.


* Chức trách, nhiệm vụ:

Trưởng phòng: Phụ trách chung và quản lý toàn bộ hoạt động của phòng; trực tiếp chỉ đạo công tác QLNN về hoạt động điện lực và sử dụng điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; thẩm định hồ sơ dự án công trình năng lượng theo phân công; lập và giám sát thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng;

Phó trưởng phòng: Phụ trách công tác tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho nhân viên, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn, miền núi; tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thẩm định hồ sơ dự án công trình năng lượng theo phân công.;

Chuyên viên: Tham mưu các công việc liên quan đến hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh (tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giám sát thực hiện Luật Điện lực và các văn bản có liên quan) công tác an toàn điện; tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và bảo vệ các công trình điện khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; thẩm định hồ sơ dự án công trình năng lượng theo phân công và tổng hợp báo cáo;

Chuyên viên: Tham mưu các công việc liên quan đến hoạt động điện nông thôn và phát triển năng lượng tái tạo (tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giám sát thực hiện Luật Điện lực và các văn bản có liên quan); công tác an toàn điện nông thôn; thẩm định hồ sơ dự án công trình năng lượng theo phân công, hồ sơ cấp giấy phép, gia hạn giấy phép, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực và tổng hợp báo cáo.

Chuyên viên: Tham mưu các công việc liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giám sát thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản có liên quan); tham mưu, đề xuất về việc áp dụng các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương theo quy định của pháp luật và tổng hợp báo cáo.