Nội dung Quyết đinh số 2219/QĐ-BCT Phê duyệt " Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"