Nội dung Quyết định số: 370/QĐ-UBND về việc phê duyêt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng nhóm kim loại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2009-2015, có xét đến năm 2020