Thực hiện Thông tư số 44/2020/TT-BCT ngày 07/12/2020 của Bộ Công Thương quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.

Sở Công Thương Thái Nguyên thông tin đến các Hiệp hội Thông tư số 44/2020/TT-BCT ngày 07/12/2020 của Bộ Công Thương quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch có hiệu lực từ ngày 22 tháng 01 năm 2021 để các Hiệp hội phổ biến đến các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh được biết và chủ động triển khai thực hiện.

(Có Thông tư 44/2020/TT-BCT ngày 07/12/2020 của Bộ Công Thương kèm theo)

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp./.
Văn bản đính kèm