Ngày 26/5/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1390/QĐ-BCT về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, thông tin đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương trên địa bàn, triển khai, hướng dẫn các cơ sở thực hiện Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ Công Thương (có Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 gửi kèm theo). Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp triển khai, thực hiện

Văn bản chi tiết:
CV của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên | Quyết định số 1390/QĐ-BCT