Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ Quy định hi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên Công bố công khai dự toán thu, chi phí, lệ phí năm 2021 của Văn phòng Sở Công Thương như sau: