Sở Công Thương công bố kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức của Sở năm 2020 :
Xem file PDF tại đây