I. Mục đích, yêu cầu:
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai.
- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.
- Làm tốt công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại trong ngành, đảm bảo dự trữ và kịp thời cung ứng hàng hoá thiết yếu kinh doanh, phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác, nhiệm vụ được giao với tinh thần: Chủ động, tích cực, khẩn trương và sáng tạo trong mọi tình huống bất thường gây ra.