1. Chức năng:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên trực thuộc Sở Công Thương Thái Nguyên, là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần 5 chi thường xuyên, có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định. - Có chức năng tư vấn về chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và thực hiện các hoạt động sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật. - Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Chịu sự chỉ đạo của Sở Công Thương về tổ chức và quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại, chịu sự chỉ đạo của Cục Xúc tiến Thương mại và Cục Thương mại điện tử về chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Tham mưu lãnh đạo Sở để xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại; phát triển thương mại điện tử của quốc gia và địa phương trình UBND tỉnh, Bộ Công Thương ban hành theo thẩm quyền và hướng dẫn kiểm tra thực hiện.

- Hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử phát triển thị trường.

- Trực tiếp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh; các Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, khu công nghiệp; Điểm bán hàng Việt Nam và các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tham mưu tổ chức các đoàn đi khảo sát, nghiên cứu thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm, Hội thảo, Diễn đàn trong và ngoài nước để phát triển thương hiệu, tăng cường liên kết, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

- Thực hiện các ấn phẩm xúc tiến thương mại, thông tin thương mại và kêu gọi đầu tư thông qua các hình thức: Sách, tài liệu, bản tin, pano áp phích, phim tài liệu, ấn phẩm điện tử, tờ rơi… đến các đối tác trong và ngoài nước.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại điện tử…Hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa.

- Nghiên cứu thị trường: Giá cả, chất lượng hàng hóa, tình hình kinh tế, các chính sách thương mại, quan hệ kinh tế quốc tế… để thông tin kịp thời, hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp.

- Quản lý, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên; ấn phẩm liên quan đến chính sách phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ các đối tác trong và ngoài nước thông qua khu trưng bày giới thiệu sản phẩm; kết nối giao thương và mua bán sản phẩm hàng hóa của tỉnh Thái Nguyên với nhiều sản phẩm hàng hóa khác.

- Quản trị, duy trì, phát triển trang thông tin điện tử Sở Công Thương Thái Nguyên và thực hiện các dịch vụ về hợp tác thông tin, chuyển giao công nghệ mới, nghiên cứu xúc tiến ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh; quản lý, duy trì phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên giúp các doanh nghiệp trên địa bàn mua bán, giao dịch trực tuyến thông qua mạng Internet.

- Đề xuất trực tiếp và phối hợp xây dựng kế hoạch tham gia những đề tài, dự án, giải pháp xây dựng, phát triển thương mại trình lãnh đạo Sở và các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Dịch thuật các tài liệu, thông tin quốc tế nhằm cung cấp cho doanh nghiệp nắm bắt về hoạt động xúc tiến thương mại, thị trường tiềm năng trên thế giới và khả năng xuất khẩu. Thiết kế đồ họa, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển thương hiệu sản phẩm.

- Tư vấn hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua mã QR code và quản trị website chè. Phát triển, ứng dụng công nghiệp công nghệ cao vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Biên tập, xuất bản Bản tin Kinh tế Công Thương Thái Nguyên nhằm cung cấp thông tin thị trường cho đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Tổ chức quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Tham gia quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật hiện hành.