Đây là phần mềm tiện ích chính thống của tỉnh Thái Nguyên. Phần mềm Ứng dụng công dân thái nguyên “C-ThaiNguyen” được xây dựng với mục tiêu công dân, doanh nghiệp là trung tâm để chuyển đổi số và phát triển dịch vụ thông minh, C-ThaiNguyen là nền tảng công dân số Thái Nguyên. Cung cấp các chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khai thác sử dụng các dịch vụ công ích, hỗ trợ khẩn cấp và phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối với người dùng tại Tỉnh khi nhận thấy các vấn đề bất cấp bằng cách gửi phản ánh về Chính quyền các cấp thông qua Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên. 

Toàn cảnh buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng C-ThaiNguyen

Mã Qrcode tải ứng dụng trên hệ điều hành IOS và  hệ điều hành Android:
     
                       Android                                                                     IOS

Thông qua buổi hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nắm bắt các tiện ích, cài đặt và khai thác thông tin phần mềm trên điện thoại thông minh. Ban lãnh đạo Sở đề nghị các đồng chí tích cực tuyên truyền hướng dẫn sử dụng và khai thác thông tin phần mềm C-ThaiNguyen cho gia đình và người thân.
 
Cộng tác viên XTTM.