Để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là SMEs) tối ưu hóa các hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp thông qua các nền tảng chuyển đổi số xuất sắc, do Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, xây dựng danh mục các nhóm nền tảng chuyển đổi số mà các doanh nghiệp SMEs cần cho chuyển đổi số, gồm:

- Lĩnh vực quản trị và nghiệp vụ quản lý (Nhóm nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp; nhóm nền tảng dịch vụ kế toán, tài chính; nhóm nền tảng thanh toán trực tuyến; nhóm nền tảng nhân sự, tổ chức).

- Lĩnh vực khách hàng và thị trường (Nhóm nền tảng quảng cáo, tiếp thị trực tuyến; nhóm nền tảng chăm sóc khách hàng).

- Lĩnh vực hạ tầng công nghệ và an ninh mạng (Nhóm nền tảng an toàn, an ninh mạng; nhóm nền tảng hạ tầng công nghệ).

- Lĩnh vực nghiệp vụ chuyên ngành (Nhóm nền tảng nhà hàng, cửa hàng; nhóm nền tảng khách sạn, điểm vui chơi).

Trên website: https://smedx.vn/ và https://smedx.mic.gov.vn

Ngày 23/3/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp SMEs, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, trong đó có nội dung hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs để đạt được mục tiêu đến năm 2025 có 100% doanh nghiệp SMEs được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và có trên 10% doanh nghiệp số. Phấn đấu hỗ trợ từ 10-20% doanh nghiệp SMEs ứng dụng công nghệ số để hình thành doanh nghiệp thông minh, sản phẩm thông minh.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp SMEs, hoạt động trong lĩnh vực Công thương nghiên cứu, đăng ký tham gia nền tảng chuyển đổi số theo lĩnh vực trên.Thông tin đăng ký gửi về Sở Công Thương theo địa chỉ: 366/1, Đường Bắc Kạn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Email: thainguyentpc@gmail.com  Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ qua ông Đôn Thành Trung, số điện thoại: 0853938208; 0968854852 để được hướng dẫn./.