Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 02/2020 ước đạt 44.168,8 tỷ đồng, giảm 16,8% so với tháng trước, tăng 1% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 1.609,3 Tr.USD, tăng 24% so với tháng trước và giảm 21,5% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.240,5 tỷ đồng, giảm 12,6% so với tháng trước, tăng 5,8% so với cùng kỳ.