Tháng 02/2021 trùng với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm so với tháng trước, tuy nhiên, lượng tiêu thụ các sản phâm công nghiệp tăng cao, chỉ số tồn kho của một số sản phấm công nghiệp trên địa bàn tinh giảm so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 02/2021 ước đạt 55.155 tỷ đồng, giám 13% so với tháng trước nhưng tăng 7,7% so với cùng kỳ; giá trị xuất khấu ước đạt 2,87 tỷ USD, giảm 5,2% so với tháng trước nhưng tăng 6% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.610 tỷ đồng, giảm 9,7% so với tháng trước nhưng tăng 12,9% so với cùng kỳ.