Tác động của dịch bệnh Covid-19 lan rộng và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nên kết quả các chỉ tiêu đạt được quý I/2020: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 139.774 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ, bằng 17,4% kế hoạch  năm; Giá trị xuất khẩu ước đạt 5.538,6 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ, đạt 18,8% kế hoạch  năm; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 9.834,9 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ, bằng 23,5% kế hoạch  năm.