Tính đến đầu tháng 5/2020, tình hình dịch bệnh trong nước đã cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang từng bước phục hồi; giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 298.984 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ, bằng 37,2% KH năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 18.271,6 tỷ đồng, tăng 1,2%, bằng 43,7% KH năm; giá trị xuất khẩu ước đạt 11,3 tỷ USD, giảm 18,7%, bằng 38,3% KH năm.