Tình hình hoạt động ngành Công Thương 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tháng, quý

Trong 06 tháng đầu năm, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu...

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật