Thương được UBND tỉnh Thái Nguyên giao nhiệm vụ tại Công văn số 2247/UBND-TH ngày 19 tháng 10 năm 2012 về việc báo cáo tổng kết năm 2012 và đăng ký chương trình công tác năm 2013. Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành với chủ đề của năm: "Ưu tiên kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng thiết yếu, tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới", sở Công Thương Thái Nguyên báo cáo kết quả thực hiện 10 tháng và dự ước cả năm 2012, xây dựng kế hoạch, chương trình năm 2013 như sau: