I. Đánh giá chung

Tháng đầu năm 2013 các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, mức tiêu thụ các sản phẩm không lớn, sản phẩm hàng hoá tồn kho nhiều, đặc biệt là nhóm sản phẩm thép cán và sản phẩm may…do đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1/2013 mặc dù ước đạt tăng 8,8% so với cùng kỳ, nhưng lại giảm 27,7% so với tháng 12/2012; Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,01% so với tháng trước; Giá trị xuất khẩu tương đương với tháng 1/2012.

 

II. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

 

1. Thực hiện GTSXCN và sản phẩm chủ yếu

 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2013 ước tính giảm 27,7% so với tháng trước, nhưng tăng 8,8% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 54,7% so với tháng trước nhưng tăng 17,7% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 33,6% so với tháng trước, tăng 4,3% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất phân phối điện, nước và thu gom xử lý rác thải tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Click để xem chi tiết == >>