Chức năng nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương ông Phan Bá Trường

Ban Lãnh đạo

Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực sau:


Chức năng nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương ông Phan Bá TrườngGiúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực sau:

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý năng lượng; Phòng quản lý Công nghiệp;Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp;
- Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công;
- Tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;
- Phụ trách chỉ đạo về quân sự, dân quân tự vệ cơ quan; Tham gia Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân;
- Trưởng ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ;
- Tham gia Hội đồng thẩm định, quy hoạch, kế hoạch chương trình, đề án và cơ chế chính sách phát triển Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ;
- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở phân công.

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật