Chức năng nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương ông Phan Bá Trường


Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực sau:

Chỉ đạo Công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Năng Lượng, Công nghiệp và hoạt động khuyến công. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, UBND tỉnh và trước pháp luật những nhiệm vụ được phân công.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng quản lý Năng lượng; phòng quản lý Công nghiệp; Văn phòng (công tác hành chính quản trị); Trung tâm Khuyến công&Tư vấn phát triển công nghiệp.

Phụ trách công tác cải cách hành chính; công tác dân tộc.

Trưởng Ban Chỉ đạo cơ quan không khói thuốc lá; Trưởng Ban phòng chống lụt, bão Sở Công Thương.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở Công Thương.

Thành viên Hội đồng lương; Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng thẩm định các Đề án Công Thương.

Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh khi được quyết định phân công.

Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở phân công.