Chức năng nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương ông Nguyễn Huy Hoàng
 

Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Thương mại, hoạt động Xúc tiến Thương mại. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, UBND tỉnh và trước pháp luật những nhiệm vụ được phân công.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng quản lý Thương mại; phòng quản 
lý Xuất nhập khẩu; Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

Thành viên Hội đồng lương; Hội đồng tuyển dụng công chức, viên 
chức; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng thẩm định các Đề án Công Thương.

Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Công Thương; Phụ trách công tác 
Dân vận chính quyền; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác thanh niên; công tác xây dựng nông thôn mới; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh khi được quyết định phân công.

Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở phân công.