Chức năng nhiệm vụ Giám đốc Sở Công Thương ông Nguyễn Ngô Quyết

Ban Lãnh đạo

Lãnh đạo và điều hành chung các mặt công tác của Sở; Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp Luật toàn bộ hoạt động của Sở và chỉ đạo trực tiếp một số nhiệm vụ sau:

Chức năng nhiệm vụ Giám đốc Sở Công Thương ông Nguyễn Ngô Quyết

 
  
Lãnh đạo và điều hành chung các mặt công tác của Sở; Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp Luật toàn bộ hoạt động của Sở và chỉ đạo trực tiếp một số nhiệm vụ sau:
 
- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: phòng Kế hoạch - Tài chính -Tổng hợp; Văn phòng Sở;

- Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và cơ chế chính sách phát triển Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác cải cách hành chính;

- Trưởng Ban khuyến học;

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Tham gia các Ban chỉ đạo do tỉnh phân công về lĩnh vực Công Thương;

- Chủ tịch các Hội đồng Khoa học; thẩm định các đề án, dự án thuộc ngành; xét tuyển dụng; nâng lương, nâng ngạch; thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức;

- Tùy theo yêu cầu công tác, chỉ đạo điều hành trong từng thời gian, Giám đốc Sở có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho các Phó Giám đốc, điều chỉnh công việc phân công giữa các Phó Giám đốc hoặc giao giải quyết từng phần việc cho các Phó Giám đốc;

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do UBND tỉnh phân công;

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật